JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Delphi Kodları

Delphi Nedir ? Yazılım Dili Delphi

Embarcadero Delphi ya da kısaca Delphi bir programlama dili ve konsol, web, masaüstü ve mobil uygulamalar için tümleşik geliştirme ortamı (IDE) dır. Delphi'nin derleyicileri, kendi Pascal dialekti olan Object Pascal'ı kullanarak Windows(x86 ve x64), Mac OS X (sadece 32-bit), iOS (32 ve 64-bit), Android ve Linux için kodlar üretebilir. Delphi, Code Insight kod editörü, Error Insight gerçek-zamanlı hata yakalama ve diğer özelliklere sahiptir. Başlıca özellikleri;

DELPHİ XE4 TE MYSQL BAĞLANTI SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR.?

Delphi XE4 te mysql bağlantı sorunu nasıl çözülür.? Delphi2005 versiyonlarında yaptığı hatayı XE4 ve ondan sonraki sürümlerinde düzeltti.Bir çok yazılımcı delphi ile harikalara yaratırken bir den bire delphi 7 versiyonundan sonra delphinin editör olarak çok arıza vermesi yüzünden delphiyi terk etti.Microsoft un bir firması olan Embarcadero delphi yi satın alarak delphiyi studio haline getirdi.Bakalım delphi eski gücünü toparlayabilecek mi?

DELPHİ XE4 TE MYSQL BAĞANTI SORUNUNU NASIL ÇÖZÜLÜR ?

Delphi xe4 te mysql bağantı sorununu nasıl çözülür ? Kullandığınız işletim sisteminiz 32 bit veya 64 bit midir?Eğer 32 bit ise mysql i 32 bit olanı kurun.Mysql connector ü de 32 bit olarak kurun. Ado nesnesi ile bağlanabilirsiniz.Eğer 64 bit ise libmysql.dll dosyasını program files[x86]\embarcode\bin\ içine kopyalayın çalışacaktır. Asıl sorun şudur.64 bit delphi xe4 kullanıyorsanız yazdığınız programın compile seçimi önemlidir eğer 64 bit seçer iseniz

TARİHİ AY GÜN YIL OLARAK BÖLME

Sql sorgularında yada başka işlemlerde tarih değişkeninde ki formatı değiştirmek istiyebilirsiniz . Kısaca tarih teki ay gün yıl bölüp almak isteyebilirsiniz.DECODEDATE komutu işimizi görecektir. Örnek ile yapalım. var ay,gun,yil:word; //değişkenler tarih:string; //string ifademiz begin decodedate(datetimepicker1.date,yil,ay,gun); // tarihi decode ediyoruz. tarih:=inttostr(gun)+’.’+inttostr(ay)+’.’+inttostr(yil); end; yukarıda tarih ifadesi ekranda noktalı olarak çıkacaktır.İsterseniz tarih teki ay gün yılın yerlerini de değiştirebilirsiniz.

DELPHİ DE EXCELDEN VERİ ÇEKMEK

uses ComObj; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var book:variant; excel,sheet:variant; satir, sutun:integer; str:string; begin excel := createOleObject(’Excel.application’); OpenDialog1.Filter := ’Excel Dosyaları (*.xls)|*.xls’; if opendialog1.Execute then begin book:= Excel.WorkBooks.Open(OpenDialog1.FileName); try Screen.Cursor := crHourGlass; sheet := book.worksheets[1]; for satir:=1 to 2500 do begin str := sheet.cells[satir, 1]; if (str ’’) then begin Update; Table1.Append; for sutun:=1 to 11 do //direkt sütün adresi ile field veri de atabilirsiniz. Table1.Fields[sutun-1].AsString :=sheet.cells[satir,

DELPHİ XE TE DOSYA BOYUTUNU KÜÇÜLTME

Delphi Xe sürümlerde oluşan dosya boyutlarından herkes şikayetçi dosya boyutunu ufaltmak için şunları yapınız. Projenizin dpr dosyasına bu satırı ekleyiniz. {$R *.res} {$WEAKLINKRTTI ON} {$RTTI EXPLICIT METHODS([]) PROPERTIES([]) FIELDS([])} Daha sonra Project / Options / Linker bölümünde debugger seçeneği iptal ediniz.Dosya boyutunuz %80 ufalacaktır. 20 mb lık projem 4 mb düştü.

DELPHİ OTO GÜNCELLEME

unit guncelle; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, Gauges, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdFTP,IdFTPCommon; type TForm1 = class(TForm) IdFTP1: TIdFTP; Gauge1: TGauge; statusbar1: TStatusBar; Button1: TButton; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure IdFTP1WorkBegin(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; const AWorkCountMax: Integer); procedure IdFTP1Status(ASender: TObject; const AStatus: TIdStatus; const AStatusText: String); procedure IdFTP1Work(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; const AWorkCount: Integer); procedure

STRTOFLOATDEF DELPHİ

function StrToFloatDef(const S: string; const Default: Extended): Extended; function StrToFloatDef(const S: string; const Default: Extended; const AFormatSettings: TFormatSettings): Extended;

STRİNGGRİD TEKİ VERİLERİN EXCELE AKTARILMASI

Stringgrid teki verilerin excele aktarılması.Aşağıdaki kod ile bu işi çok kolay yapabilirsiniz. Uses bölümüne comobj ekleyin. var xls, wb, Range: OLEVariant; arrData: Variant; book: variant; excel, sheet: variant; i,j:integer; begin {create variant array where we’ll copy our data} arrData := VarArrayCreate([1, s.RowCount, 1, s.ColCount], varVariant); {fill array} for i := 1 to s.RowCount do for j := 1 to s.ColCount do arrData[i, j] := s.Cells[j-1,

DELPHİ DE APPLİCATİON.MESSAGEBOX KULLANIMI

Program yazarken kullanıcıya bazı bilgileri vermek yada onay almak zorunda kalırsınız işte bunun için messagebox kullanabilirsiniz diyelim ki bir silme işlemi yapılması kullanıcıdan onay almanız gerek buyrun örneğimize bakalım. button1 in onclick olayın var s:word; //değişkeni tanıtıyoruz begin s:=application.MessageBox(‘Bu kayıt silinecektir ‘,’SİLME ONAYI’,MB_YESNO+MB_ICONQUESTION); //Kullanıcıdan onay istiyoruz if s=idyes then begin //kullanıcı evet e bastı onayı verdi end else begin // kullanıcı hayıra bastı onay vermedi

Load More Posts